ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Secretary-General of the Commonwealth
28 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު