ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Prime Minister of the Kingdom of Tonga  
28 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު