ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސައިޑް އިވެންޓް – ދި ޕިވޮޓަލް ރޯލް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ފައިނޭންސިންގ ފޮރ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއެންސް އިން ސިޑްސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President urges Governments to forge stronger partnerships with private entities and foster an environment conducive to increased private-sector investment
28 May 2024, Press Release
ސަރުކާރުތަކުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށް ފަހި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު