ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the Secretary-General of the United Nations
27 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
27 މޭ 2024, ޚަބަރު