ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަރލްޑް އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން ޑޭގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

27 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"އިމަރޖެންސީ މެޑިސިން ޑޭ 2024" ގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
27 މޭ 2024, ޚަބަރު
Vice President attends event to commemorate "Emergency Medicine Day 2024"
27 May 2024, Press Release