ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންޓިގުއާ ބާބުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 މޭ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Dr Muizzu meets with the Prime Minister of Antigua and Barbuda
28 May 2024, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 މޭ 2024, ޚަބަރު