ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިމްސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

27 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ޗައިމްސް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
27 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The First Lady officiates Chimes Preschool's graduation ceremony
27 April 2024, Press Release