ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ވޯޓުލެއްވުން

21 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޯޓުލައްވައިފި
21 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President casts ballot in the 2024 Parliamentary Elections
21 April 2024, Press Release