ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. ގަމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު