ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President discloses the Government’s efforts to ensure local councils receive increased funding in the form of block grants and additional revenue
07 March 2024, Press Release