ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މުޅި އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމުވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President meets with South Nilandhe Atoll Council members and discusses most crucial developmental needs for the Atoll
05 March 2024, Press Release