ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

5 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަހުވަދޫއަކީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ 7 އާބަން ސެންޓަރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
President announces Kudahuvadhoo as one of the seven urban centers
05 March 2024, Press Release