ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާގެ ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

5 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President of the Export-Import Bank of China pays a courtesy call on President
05 March 2024, Press Release
ޗައިނާގެ އެކްސްޕޯޓް އިންޕޯޓް ބޭންކު ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު