ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ އޮފީސް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

5 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Deputy Director of the Office for International Military Cooperation of the People's Republic of China pays a courtesy call on President Dr Muizzu
05 March 2024, Press Release
ޗައިނާގެ އޮފީސް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް މިލިޓަރީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
5 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު