ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މީދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

2 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން ޔަޤީންވެގެންދާން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
2 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The Administration's primary goal is to ensure self sufficiency of the people, says the President
02 March 2024, Press Release