ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President Dr Muizzu pledges to build an airport on Milandhoo Island
27 February 2024, Press Release
The President reaffirms his commitment to aligning the results of Miladhoo development with the wishes of its residents
28 February 2024, Press Release