ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް އިޤުތިޞާދީ ނަފާ ހޯދޭނެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކައިރީގައިވާ ހިރިނައިދޫ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
President announces nearby Hirinaidhoo will be brought under the jurisdiction Nellaidhoo for the residents to earn economic benefit
26 February 2024, Press Release