ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމާއި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the South Huvadhu Atoll Council and WDC: Council members outline the key concerns for the island's development
20 February 2024, Press Release