ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގޭގައި އުފައްދާ ކާބޯ ތަކެތީގެ ލޯގޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ގޭގައި އުފައްދައި ބަންދުކުރާ ކާބޯތަކެއްޗަށް ޚާއްޞަ ލޯގޯ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި
19 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
First Lady unveils the logo for the Home Based Food Producer
19 February 2024, Press Release