ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ހިއްސާކުރައްވާފައި
19 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of Fuvahmulah City Council and WDC: Council members share their most pressing development needs for the city
19 February 2024, Press Release