ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ގުރައިދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ގުރައިދުއަށް ވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President arrives in Th. Guraidhoo Island on an official visit
06 February 2024, Press Release