ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 31/12/2023

31 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ރިހިބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް މަރުކަޒު ޤާއިމް ކުރުމަށާއި، ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޚިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ނަރުހުންނާއި، އެހެނިހެން ޞީއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން، އަނބުރާ ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީޒޯންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President decides to establish a company named 'Maldives Industrial Development Free Zone'
02 January 2024, Press Release
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިއޭޓިވް އިކޮނޮމީއެއް ބިނާކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
ވަގުފު ބިލްޑިންގ އެއް އިމާރާތްކުރުމަށް މާލެއިން އައު ބިމެއް ހަމަޖައްސަވަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President decides to implement initiative to assist nurses and other health professionals out of work to return
02 January 2024, Press Release
The President decides to transfer the municipal services in Hulhumalé to the Malé City Council
02 January 2024, Press Release
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
2 ޖަނަވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President decides to form a creative economy in the Maldives
02 January 2024, Press Release
The President decides to allocate a land plot for the new Waqf Building
02 January 2024, Press Release
The President resolves to establish a National Registry of Taxi Drivers
02 January 2024, Press Release
The President announces decision to establish rehabilitation centres in three regions and authorise community-based rehabilitation services
02 January 2024, Press Release