ފޮޓޯ އަލްބަމް

މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިން މުޅި ރާއްޖޭގައި ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

30 ޑިސެންބަރު 2023