ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭ ޤައުމީ މީސް މީޑިއާ ކެމްޕޭން 'މުކައްބަ' އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

26 ޑިސެންބަރު 2023