ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް ‎ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

26 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް ‎ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު