ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

26 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President Dr Muizzu appoints a Chief Executive Officer to the Local Government Authority
26 December 2023, Press Release