ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

25 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް (ނ.ޣ.ޢ.ވ.)އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President Dr Mohamed Muizzu meets former President Uz Maumoon Abdul Gayoom (G.O.D.R.G)
25 December 2023, Press Release