ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

25 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަލީ ޝުޖާޢު، ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President appoints ACP Ali Shujau as Commissioner of Police
25 December 2023, Press Release