ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އެމް.އެން.އޭ.ސީ.އައި ބިލްޑަރ އެވޯޑްސް 2023" ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

24 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއަކަށް ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President shares his vision for increased participation of women in the construction sector workforce
24 December 2023, Press Release
މަސީގެ "ބޮޑު ރަސްގެފާނު ލަޤަބު" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
25 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The MNACI confers the "Bodu Rasgefaanu title" on President Dr Muizzu
25 December 2023, Press Release