ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެވުޒާރާގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The Vice President meets with the management and staff of the Ministry of Islamic Affairs
21 December 2023, Press Release