ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮޕް28 ބައްދަލުވުމުގެ މަތީ ފަންތީގެ ސެގްމެންޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

1 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President Delivers National Statement at COP28; declares the government's commitment to developing renewable energy systems capable of providing 33% of the nation's electrical needs
01 December 2023, Press Release
ކޮޕް28ގައި ޤައުމީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ %33 އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President Delivers National Statement at COP28 and Announces a National Drive to Plant Five Million Trees Across the Maldives
01 December 2023, Press Release
ކޮޕް28ގައި ޤައުމީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން، މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޢުދު ވެވަޑައިގެންފި
1 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު