ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

29 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Australian High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
29 November 2023, Press Release
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު