ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް އުރްދުޣާންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Maldives and Türkiye hold Official Talks
27 November 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
27 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު