ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްރީލަންކާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President Dr Muizzu meets Sri Lankan President Ranil Wickremesinghe
17 November 2023, Press Release