ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޢައްޔަނު ކުރެއްވުން

17 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President appoints members to the Cabinet
17 November 2023, Press Release