ފޮޓޯ އަލްބަމް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލްގެ އެވޯޑް ދިނުމަށް ބޭއްވެވި ޙަފްލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

5 ނޮވެންބަރު 2023