ފޮޓޯ އަލްބަމް

އަލްމަރްޙޫމް ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވެވި ތަޢުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 އޮކްޓޫބަރު 2023