ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިދިން އެތްލީޓުންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

5 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައި.އޯ.އައި.ޖީ 2023 ގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ތާރީޚީ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
5 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady officially welcome home Maldivian contingent from IOIG 2023
05 September 2023, Press Release