ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވުން

4 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ނެއްލައިދޫގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
4 ސެޕްޓެންބަރު 2023, ޚަބަރު
President Solih inaugurates newly completed projects on H.Dh. Nellaidhoo Island
04 September 2023, Press Release