ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. އިނގުރައިދޫ އަދި އިންނަމާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

24 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Inguraidhoo and Innamaadhoo Islands
24 August 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތާއި ރ. އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
24 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު