ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއަލީ ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާއި އައިސް ޕްލާންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވުން

28 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The results of handing over Ice Plant operations to FENAKA Corporation have been fruitful, states The President
28 May 2023, Press Release