ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއައްޔަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

28 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އައިސް ޕްލާންޓްތައް ހިންގުން ފެނަކައާ ހަވާލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ ރަގަނޅު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2023, ޚަބަރު