ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓި-ޕަރޕަސް ހޯލު ހުޅުއްވައިދެއްވުން

28 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން މިހާރު ބިލެތްދޫގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ނިމިގެންދާއިރު ބިލެތްދޫގައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު އިންވެސްޓްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 މޭ 2023, ޚަބަރު
The President envisions new investment prospects for F. Bilehdhoo residents with the completion of ongoing projects
28 May 2023, Press Release