ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. މަގޫދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: މަގޫދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދީފައިވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި
28 މޭ 2023, ޚަބަރު
The President meets with the council and WDC members of F. Magoodhoo Island: Members commend the administration's progress in Magoodhoo
28 May 2023, Press Release