ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

12 މޭ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The First Lady attends the children's festival on G.A. Gemanafushi Island to mark Children's Day
12 May 2023, Press Release
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
12 މޭ 2023, ޚަބަރު