ފޮޓޯ އަލްބަމް

-"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

24 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
24 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The Vice President inaugurates the "Ran Thaaju" Quran Recitation Competition
24 March 2023, Press Release