ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

14 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ވިޔަސް ތަރައްޤީގެ ކުލަތައް ފެންނަން ފަށާނީ، އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިގެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
We can only realise socioeconomic progress by promoting the people's health and well-being, says the President
14 March 2023, Press Release