ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Indian External Affairs Minister pays a courtesy call on the President
18 January 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު