ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު

16 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The government officially welcomes the Cambodian Prime Minister to the Maldives
16 January 2023, Press Release
ދިވެހި ސަރުކާރުން ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
16 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު