ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިންގަޕޫރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

30 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Singaporean High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
30 November 2022, Press Release
ސިންގަޕޫރު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު